Kunduppdrag
Våra kunder

NÅGRA KUNDER SOM TAGIT NÄSTA STEG

Vi vänder oss till både små och stora företag, till hela organisationer och till enstaka individer. Många kunder är internationellt etablerade organisationer där många länder och nationaliteter måste hitta en samsyn för att fungera på bästa sätt. Det hjälper vi gärna till med. Här är några exempel:

 

FRÅN TRADITIONELL ORGANISATIONSSTRUKTUR TILL PROJEKTORGANISATION

Uppdrag: Att hjälpa en ideell organisation att förändra sin organisationsstruktur och sitt sätt att arbeta för att bättre kunna möta de nya marknadskrav man stod inför.

Verktyg: Values Online, Scenarioplanering, Parallellt Tänkande, Projekt och- affärsplanering

Resultat: Effektiva och dynamiska projekt med kort startsträcka och fullt engagemang från samtliga deltagare. Flexibilitet då medarbetarna enkelt kan gå ut och in i projekt under dess gång. Ett kraftfullt verktyg för ledningsgruppen i form av en verksamhetsplan baserad på framtida scenarier.

 

En ideell organisation verksam inom arbetsmiljöområdet stod inför ändrade marknadsförhållanden. För att möta dessa behövde man hjälp med att förändra den befintliga hierarkiska organisationsstrukturen.

 

Under projektets gång arbetade SIKT parallellt med ledningsgruppen och personalen. Samtliga anställda utbildades i Parallellt Tänkande. Ett dynamiskt verktyg som användes för att snabbt kunna starta upp projekt, och på ett smidigt sätt gå ut och in i olika projekt.

 

Tillsammans med ledningsgruppen arbetade SIKT med scenarioplanering och affärsplanering. Resultatet blev en ny verksamhetsplan som mötte de nya utmaningar organisationen stod inför samt framtida eventuella scenarier. Ledningsgruppen fick därmed insikt i hur man kan se framtida förändringar på marknaden i ett tidigt skede. Och på så sätt kan de i tid anpassa organisationen och hela tiden stå rustade inför framtida utmaningar.

 

FRÅN MEKANISK VERKSTAD TILL VERKSTADSFÖRETAG

Uppdrag: Att etablera en plattform för framtida tillväxt  samt rekrytera en aktiv styrelse.

Verktyg: Affärsplanering, Coachning, Mentorskap

Resultat: Ett modernt ledarskap, en aktiv styrelse som bidrar till  företagets utveckling, rekrytering av erfaren vice VD.

 

Ett mindre verkstadsföretag hade just genomgått ett generationsskifte av ägare och VD. Den nya VDn hade en önskan om att utveckla företaget till nästa nivå. Att gå från det patriarkiska ledarskapet till en modern oganisationsstruktur rustad för tillväxt. Man efterfrågade även ett mer professionellt arbetssätt utan att för den skull tappa den positiva gemenskap som familjeföretaget var kända för.

 

SIKT tog fram en utvecklingsplan som löpte under 2 år. Planen innefattade en utbildningsplan samt regelbundna coachingsamtal med den nya VDn. SIKT rekryterade en erfaren vice VD som också fungerar som mentor. I nästa steg rekryterade SIKT lämpliga kompetenser till en styrelse som aktivt deltar i företagets utveckling och strategiska arbete.


MÅNGKULTURELL ORGANISATION MED EN GEMENSAM KULTUR

Uppdrag:
Att öka produktiviteten och effektiviteten genom att ta bort kulturella hinder för kommunikationen.

Verktyg: Scenarioplanering, VOSTA (Vision, Objectives, Strategies, Tasks, Activities) Parallellt Tänkande, Culture Web, Appreciative Inquiry

Resultat:
Kortare beslutsvägar, affärsplan baserad på möjliga framtida scenarier, ökad effektivitet och produktivitet samt nöjda medarbetare. Förbättrat samarbete och bra kommunikation.

 

En internationell koncern med svenskt ägande behövde hjälp med att öka produktiviteten och effektiviteten i sitt affärsområde för utveckling baserat i södra Europa. Affärsområdet bestod av ett flertal grupper som arbetade med grund- och primärutveckling inom områden som elektronik, materialteknik, simulering etc. Medarbetarna var välutbildade personer från olika delar av världen med liten vara från olika företagskulturer. På grund av det uppstod problem i kommunikationen vilket sinkade och försvårade arbetet.

 

SIKT utförde ett omfattande scenarioarbete tillsammans med koncernledningen. Det utmynnade i en vision och en affärsplan baserade på möjliga framtider. Därefter bröts arbetet ner till respektive ledningsgrupp inom de olika specialistområdena. Samtliga medarbetare involverades i arbetet och utbildades i Parallellt Tänkande. Ett verktyg som de använde sig av för att implementera affärsplanen och kommunicera under sina utvecklingsmöten. Det gav medarbetarna förståelse för varandras åsikter och kompetenser utan att de hindrades av sina olika kulturella bakgrunder.

 

Samarbetet i de olika grupperna förbättrades markant och energin kunde lägga på utvecklingsprojekt istället för att försöka förstå varandra inom teamet.

Nokia Mobile Phones
SCA
Riks
polisstyrelsen
MacDonalds
SAS
Electrolux
Ericsson

Astra-Zeneca
Cadbury-Schweppes
IFL - Handelshögskolan

Skatteverket